BGK Sport
       A Bethlen Gábor kollégiumban régi és szép hagyománya van a
testnevelésnek és a testgyakorlásnak. A testnevelés bevezetésével
a nagyenyedi Bethlen-kollégium egyike volt azoknak az intéz-
ményeknek, melyek a testgyakorlás fontosságát időben ismerték
fel, és kezdték el rendszeres, tervszerű és szakszerű tanítását egy
egészséges és jól képzett ifjúság felnevelése érdekében. Tradícióvá és
kiforrott tevékenységgé vált a testnevelés és a sport. Neves szakem-
berek és lelkes támogatók sora és sportágak sokasága jelzi a fejlődését ennek a szép és nemes tevékenységnek.
       Az önképzőkörök, a délutáni foglalkozások, tornakörök, a felejthetetlen tornaestélyek mind a tornatanárok lelkiismeretes munkájáról, a diákság törekvéseiről tanúskodnak.
       Tudomásunk van olyan sportegyesületek létezéséről, melyek a XX. század elején célul tűzték ki az egészség és a testi erő ápolását, kirándulások, labdajátékok szervezését. Egyik a "Nagyenyedi Testgyakorló Egyesület", mely fiatal emberekből álló társaság volt, a másik az NTK (Nagyenyedi Testedzők Köre, alapítva l9l4-ben), melynek úszó szakosztálya is működött, vízipóló csapata volt, és élénk sportéletet éltek.

       "Minden iskolának és kollégiumnak kötelessége létrehozni minél hamarabb az iskolai diák sportegyesületet, ellenkező esetben a diákok és az iskola csapatai nem vehetnek részt a sportvetélkedőkön.

       Ez a rendelet érvénybe lép miután egyesség jött létre a Tanügy Minisztérium, a Nemzeti Sporthatóság és a Romániai Olimpiai Bizottság között.

       A Tanügy Minisztérium támogatja és követi az iskolai diák- és egyetemi sportegyesületek megalakulását minden kollégiumban, mint sport szervezetek, akár jógi személyiségként, akár nem, és segít a Sportidentitási Bizonyítvány megszerzésében."- tanügyi rendelet.

       Miután több ízben felszólítottak, szakkörökön és szakmai megbeszéléseken, hogy alakítsunk mi is sportegyesületet, hivatkozva a Tanügy Minisztérium rendelkezéseire, 2009 decemberében egy kollégiumi sportnap alkalmával sikerült a diák sportegyesületet létrehozni.
Az alakuló gyűlésen a jelenlévők lettek az alapító tagok, ezután megválasztottuk a vezetőszerveket, elnököt, alelnököt, ellenőrző bizottságot, tagokat javasoltunk, végezetül pedig megszavaztuk a statútumot és szabályzatot.
       A közjegyzőnél az egyesületet sikerült bejegyeztetni, a megyei sport igazgatóságról pedig a nyár folyamán megkaptuk a hivatalos elismerő okiratot CIS-t (Certificat de Identitate Sportiva - Sport Bizonyítvány)
2014-ben, pontosabban a 2013-2014-es tanévben egyre inkább azon gondolkoztunk, hogy miként lehetünk önállóak, ugyanis a sportegyesület nem rendelkezett saját pecséttel, nem volt bankszámlája és a pályázások is nehézkesen működtek. Közös megegyezés alapján felkértük Komáromi Attila ügyvéd urat, hogy jógi személyiséget szerezzen a sportegyesületnek. A hivatalos eljárások alapján 2014 novemberétől a BGK Diák Sportegyesület jógi személyiséggel bír, így bármilyen pályázatban részt vehet, pénz alapokat hívhat a kollégiumi diákok táboroztatására, sportversenyekre való utaztatásra, valamint egy minőségi sportélet kialakítására.
       Köszönjük mindenkinek a segítséget és a támogatást!   
       Az egyesületnek továbbra is tagja lehet bárki azzal a feltétellel, hogy elfogadja az új statútumot és betartja az egyesület szabályait.
       A tagsági díj havi egy lej/évi 10 lej lenne és ezt osztályonként kellene összegyűjteni, a sport felelősök vagy az osztály pénztárosok segítségével. A pénz lenyugtázva kerül a BGK Diák Sportegyesület számlájára.
                                       Ne maradj le, Tarts velünk!

Tumblr
Free Hit Counter
Web Site Hit Counters
Bethlen Gábor Alapítvány
Média partner
Támogatók